Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling2023-02-21T12:23:13+01:00

Als de grens geen rol meer speelt in het dagelijks leven van de bevolking, draagt dit bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het leven in de grensregio.

Diverse uitdagingen moeten worden aangepakt, zoals de verschillende school- en beroepskwalificaties en de grensoverschrijdende erkenning daarvan en de verschillen in het gezondheidsstelsel, die het soms moeilijk maken om de eerste stappen in het buurland te zetten. Daarom biedt de EUREGIO via het GrensInfoPunt advies op maat aan grenspendelaars op het gebied van werken, ondernemen, wonen en studeren over de grens.

Om een optimale verzorging te garanderen, moeten scholing en gezondheid grensoverschrijdend worden georganiseerd.  Dit geldt in vergelijkbare mate ook voor de samenwerking op het gebied van veiligheid, waar we eraan willen bijdragen om de veiligheid in de regio verder te bevorderen en te ontwikkelen.

Het speerpunt maatschappelijke ontwikkeling is onderverdeeld in vier themagebieden, namelijk: sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, opleiding en scholing en veiligheid.

Sociaal-culturele ontmoetingen

Wij willen een EUREGIO waarin mensen elkaar zonder belemmeringen kunnen ontmoeten.

Sociaal-culturele ontmoetingen vormen de oorsprong van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de EUREGIO. Wat vanuit pioniersgeest in de jaren 50 begon is inmiddels uitgegroeid tot een vanzelfsprekendheid.

Om de sociale cohesie en de levenskwaliteit in het grensgebied te behouden en verder te verbeteren, blijft het essentieel om persoonlijke ontmoetingen tussen mensen uit Nederland en Duitsland op alle niveaus van de samenleving te bevorderen. Wij willen in dit opzicht het goede voorbeeld geven door de interculturele dialoog te blijven bevorderen en zo een “Europa in het klein” te leven.

Gezondheidszorg

We willen een EUREGIO met een toegankelijk en duidelijk zorgaanbod voor iedereen.

Een van de meest zichtbare en tastbare uitingen van grensoverschrijdende samenwerking is de gezondheidszorg. In  de afgelopen jaren zijn op het gebied van Welzijn grote stappen gezet, met name met betrekking tot spoedzorg en samenwerking tussen zorgverleners.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg is echter nog niet overal structureel beschikbaar en daar waar dit al wel het geval is, blijken de mogelijkheden niet altijd goed bekend te zijn. Daarom is het noodzakelijk dat de zorgverleners hun samenwerking verder versterken en zich over de grenzen heen beter profileren, zodat ze voldoende zichtbaar en bekend zijn voor de inwoners van onze grensregio.

Opleiding en scholing

We willen dat iedereen in de EUREGIO euregionale competenties kan verwerven.

Opleiding en scholing vormen belangrijke bouwstenen voor de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking. In de laatste jaren is veel werk verricht om in het onderwijs op alle niveaus meer in te zetten op het toegankelijk maken van euregionale competenties. Daaronder verstaan wij taal- en cultuurkennis, maar ook internationalisering en het verbreden van de eigen horizon.

Dit gebeurt nog te vaak via individuele projecten en de interculturele kennis en vaardigheden zijn nog steeds onvoldoende verankerd in de respectieve nationale onderwijssystemen. Rekening houdend met de verschillende bevoegdheden in Nederland en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en gezien het grote aantal belanghebbenden willen we de hoeveelheid aan projecten stabiliseren en een blijvende belangstelling voor euregionaal onderwijs in de regio bevorderen.

Veiligheid

We zetten ons in voor een veilige EUREGIO.

De samenwerking tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de EUREGIO is steeds meer een vanzelfsprekendheid geworden. Niet in de laatste plaats vanwege dit feit is de veiligheid in de EUREGIO relatief hoog. Echter is er wel sprake van een stijging van onder andere druggerelateerde en ondermijnende criminaliteit in grensregio’s. Ook zien we steeds vaker extreme weersomstandigheden zoals zware regenval, hoge waterstanden en droogte.

Dit betekent dat in grensoverschrijdend verband steeds vaker beroep zal moeten worden gedaan op politie en  veiligheidsdiensten. Wij willen daarom werken aan een grotere bewustwording van deze problematiek en de uitwisseling van informatie en ervaringen door de bevoegde autoriteiten bevorderen om te komen tot een geïntegreerde aanpak van de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en rampen.

Subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Foto_Europese_vlag