Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling2024-03-18T14:29:22+01:00

De EUREGIO zet zich in voor goede infrastructuur en transportverbindingen, veilig en schoon water en duurzame energieconcepten.

Wij willen een EUREGIO waarin landelijke en stedelijke gebieden goed met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen. Dit zijn allemaal uitdagingen die zowel in Nederland als in Duitsland moeten worden aangegaan. Ook de gevolgen van de demografische veranderingen stellen de lokale overheden voor nieuwe taken. Dus waarom zouden we onze krachten niet bundelen en deze uitdagingen over de grens aanpakken?

Het speerpunt Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is onderverdeeld in vier themagebieden, namelijk: infrastructuur en verkeer, water en milieu, energie en ruimtelijke ordening.

Infrastructuur en verkeer

We willen een goed bereikbare EUREGIO.

Infrastructuur en verkeer is voor ons een van de belangrijkste thema’s in de komende 10 jaar. Een goed bereikbare en ontsloten regio vormt namelijk een van de bouwstenen voor grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen en de integratie van ons gebied in het bijzonder. Daarnaast heeft een goed functionerende infrastructuur een positief effect op andere gebieden.

Dankzij nieuwe boven- en interregionale verbindingen op alle vervoersmodaliteiten is het grensoverschrijdende verkeer in onze regio toegenomen. Echter zien we dat op sommige trajecten de maximale capaciteit is bereikt en dat er nieuwe investeringen nodig zijn om de regio beter te ontsluiten. Bovendien zijn sommige deelgebieden nog steeds onvoldoende met elkaar verbonden.

Water en milieu

We streven naar een schone en milieuvriendelijke EUREGIO.

Het coördinatiebureau van het grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer (GPRW) is al sinds 2014 in het EUREGIO-secretariaat gevestigd,  en in 2016 zijn de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen officieel lid geworden van de EUREGIO. Dit heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen overheids- en kennisinstellingen en belanghebbenden zowel uit het bedrijfsleven als ook uit de toeristische sector. Om deze samenwerking voort te zetten hebben wij Water en Milieu als nieuw thema aan onze strategie toegevoegd.

De wisselwerking tussen uiteenlopende belangen zoals veilige en schone  waterlopen en een gezonde natuur enerzijds en economische belangen anderzijds zal in de komende jaren een belangrijk kader voor de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied zijn. Dit vraagt om versterkte grensoverschrijdende kennisuitwisseling en op langere termijn om de uitvoering van concrete projecten en maatregelen. Dit thema wordt in toenemende mate in het licht van klimaatverandering en de gevolgen daarvan gezien.

Energie

We willen een euregionaal energieconcept ontwikkelen en uitvoeren.

Hoewel het thema Energie ons al enige tijd bezig houdt, moeten we constateren dat wij nog onvoldoende in beeld hebben waar onze gezamenlijke euregionale belangen liggen. Daarom willen wij een inhaalslag maken.

In de afgelopen jaren heeft de energietransitie zowel in Nederland als in Duitsland een duidelijke impact gehad: waar in Duitsland de nadruk onder andere op het verminderen van de afhankelijkheid van kernenergie lag, heeft Nederland een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt met de vermindering van het gebruik van aardgas. Inmiddels is deze discussie bedaard en is in beide landen de zoektocht naar groene bronnen van energie begonnen. Omdat wij in de grensregio kunnen leren van de verschillende ervaringen die in beide landen zijn gemaakt, willen wij nu gaan investeren in een euregionaal energieconcept. Daarbij zetten wij in eerste instantie in op intensievere grensoverschrijdende informatie- en ervaringsuitwisseling.

Ruimtelijke ordening

We willen een EUREGIO waarin de landelijke en stedelijke ruimtes goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.

In de afgelopen jaren zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van  de grensoverschrijdende aanpak van de ruimtelijke ordening in verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder de Duits-Nederlandse Commissie  voor Ruimtelijke Ontwikkeling en het MONT stedenverband. Ondanks deze positieve ontwikkelingen worden ruimtelijke concepten doorgaans nog tot  aan de grens en niet verder doorgedacht.

Aangezien de ruimtelijke ordening het vestigingsklimaat van de grensregio verbetert en de aantrekkelijkheid ervan verhoogt, willen we meer structurele coördinatie en willen we bij de ontwikkeling van ruimtelijke ordeningsconcepten meer rekening houden met grensoverschrijdende effecten en de gevolgen daarvan voor de hele grensregio, zowel wat betreft het platteland als de steden.

Subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Foto_Europese_vlag