Economie & Arbeidsmarkt

Economie & Arbeidsmarkt2024-03-18T14:30:35+01:00

Grensregio’s die openstaan voor nieuwe perspectieven versterken hun eigen economische situatie en zijn in staat deze voortdurend te ontwikkelen. De grensligging van een regio hoeft niet noodzakelijkerwijs een barrière te zijn. Integendeel!

Het buurland (de exportmarkt) voor de deur maakt het bijzonder aantrekkelijk om nieuwe markten te betreden door middel van grensoverschrijdende samenwerking. Dit stelt bedrijven in staat hun concurrentievermogen te vergroten en te profiteren van hun ligging in een economisch sterke regio. Ook de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers speelt hier een doorslaggevende rol. Zeker nu met een tekort aan vakkrachten in beide landen. Maar ook de onbeperkte uitwisseling van kennis en technologieën is voor ons belangrijk en vormt een nieuw onderwerp in onze strategie als regionaal innovatiemanagement. Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdend ondernemerschap, dat wij willen bevorderen door goede informatie te verstrekken, samenwerking aan te moedigen en tegelijkertijd de administratieve lasten te verminderen.

Verder is de vrijetijdseconomie een belangrijk onderwerp. Talrijke bezienswaardigheden en gevarieerde landschappen in het grensgebied nodigen uit om als toerist het buurland steeds opnieuw te ontdekken.  En ook op cultureel vlak valt er in het EUREGIO-gebied veel te beleven.

U kunt ook uw buren leren kennen bij grensoverschrijdende sportevenementen. Deze grenzeloze samenwerking bevordert niet alleen ontmoetingen tussen burgers, maar creëert ook een rijk palet aan vrijetijdsactiviteiten voor de mensen in de regio. De EUREGIO heeft unieke eigenschappen die we optimaal willen benutten en zichtbaar willen maken – zowel binnen als buiten de EUREGIO.

Het speerpunt ‘Economie & Arbeidsmarkt’ is onderverdeeld in vier themagebieden, namelijk: regionaal innovatiemanagement, arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie en ondernemerschap.

Regionaal innovatiemanagement

Wij willen een EUREGIO met onbegrensde uitwisseling van kennis en technologieën.

In het verleden richtten wij ons specifiek op innovatie in het midden en klein bedrijf (mkb). In de komende jaren maken wij onderscheid tussen de thema’s ondernemerschap en regionaal innovatiemanagement. Regionaal innovatiemanagement is dan ook een nieuw thema binnen onze strategie EUREGIO 2030.

Ondanks verschillende succesvolle coöperaties en projecten is het krachtenveld waarbinnen innovatie plaatsvindt nog onvoldoende grensoverschrijdend ontwikkeld. Dit krachtenveld omvat zowel de traditionele maakindustrie, smart industry als ook dienstverlenende bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties. Door hierin te investeren willen we zowel sociale als technische innovaties in onze regio bevorderen en het zo mogelijk maken om van elkaar te profiteren.

Arbeidsmarkt

Wij willen een grensoverschrijdende 360° arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt is een van de kernthema’s waar wij ons al jaren voor inzetten. In de afgelopen jaren is het een belangrijke pijler in ons werk geweest en hebben wij enkele grote successen geboekt, bijvoorbeeld de bestendiging van het informatie- en dienstverleningsaanbod voor grenspendelaars. Ook hebben wij belangrijke stappen gezet op het gebied van de erkenning van MBO diploma’s.

Ondanks deze successen willen wij als Europese proeftuin blijven investeren in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, omdat we hiermee de basis creëren voor een aantrekkelijke regio. Tevens kunnen wij hierdoor eventuele economische tegenspoed beter dragen. Ondanks het feit dat wij geen grondleggende veranderingen in wet- en regelgeving verwachten, willen wij bij de burgers het bewustzijn voor een euregionale arbeidsmarkt bevorderen en daarmee de mobiliteit van grenspendelaars vergroten.

Vrijetijdseconomie

We willen een EUREGIO die door inwoners en toeristen als aantrekkelijk ervaren wordt.

In de afgelopen jaren hebben wij ons door meerdere grote toeristische projecten neergezet als belangrijk platform voor grensoverschrijdend  toerisme. In de komende jaren willen wij ons op het bredere speelveld vrijetijdseconomie richten, waarvan toerisme een onderdeel is.

De toeristische sector heeft zich tot een van de belangrijkste economische motoren in onze regio ontwikkeld. Dit uit zich in toenemende bezoekersaantallen, de groei van de omzet in het (toeristisch) bedrijfsleven en toenemende werkgelegenheid. Vanwege de grote economische betekenis van deze sector is het voor de toekomst cruciaal om vooruit te blijven gaan. Bijvoorbeeld  door te investeren in cross-overs naar andere sectoren, sterkere netwerk- en clustervorming en algehele professionalisering. De unieke kenmerken van onze grensregio willen wij optimaal benutten en zowel binnen als buiten  de EUREGIO uitdragen.

Ondernemerschap

Wij willen een EUREGIO met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Grensoverschrijdend ondernemerschap draagt voor een belangrijk deel bij aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in onze EUREGIO. Kijkend naar de ontwikkeling van onze grensregio tot metropoolregio hebben wij ervoor gekozen dit als nieuw thema op te nemen in onze strategie.

Er zijn reeds tal van bedrijven die zich in het buurland hebben gevestigd of op de betreffende afzetmarkten actief zijn. Echter brengt ondernemen over de grens nog steeds uitdagingen met zich mee. Daarbij kan het gaan om personeel dat in het buurland woont of het verkrijgen van bepaalde vergunningen. Ondanks verschillende netwerken is er nog geen sprake van een overkoepelende dialoogstructuur en ontbreekt een goed toegankelijk aanbod van informatie en advies. Om grensoverschrijdend ondernemen vanzelfsprekender te maken, willen we investeren in het versterken van de informatievoorziening, het bevorderen van clustersamenwerking en ons inzetten voor het verminderen van administratieve lasten.

Subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Foto_Europese_vlag