Subsidie voor nieuwe samenwerkingen in het Duits-Nederlandse grensgebied

In de regionale Stuurgroep EUREGIO van het Interreg Deutschland-Nederland programma zijn nieuwe Interreg VI – projecten goedgekeurd door verschillende Duitse en Nederlandse overheden. De projecten doorliepen een 18 weken durende aanvraagprocedure en kunnen nu van start gaan met het behalen van de projectdoelen. Twee projecten focussen zich op het thema onderwijs, waar het bij het ene project gaat om het opdoen van euregionale competenties in het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs en in het andere project gaat het om het volwassenenonderwijs, waarbij vakkrachten die zich met de energietransitie bezighouden worden bijgeschoold naar de huidige maatstaven. Een derde project maakt zich hard voor betere woonomstandigheden voor arbeidsmigranten in de grensregio. In totaal hebben de projecten samen een budget van € 5.393.372,72 te besteden. Van dit bedrag is € 2.941.234,23 bestemd voor het project ‘’Euregionale Doorlopende Leerlijn’’, € 2.181.706,07 voor het project ‘’Energie Booster’’ en € 270.432,42 voor het project  ‘’Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten’’.

EDL (Euregionale Doorlopende Leerlijn)

De ambitie van dit project is om euregionale competenties, zoals kennis van taal en cultuur van het buurland, zelfredzaamheid in een ander land, internationale ondernemendheid en het verbreden van de eigen horizon te integreren in het onderwijs, en dat in een doorlopende leerlijn vanaf het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Dit zorgt er voor dat scholieren en studenten al vroeg in aanmerking komen met grensoverschrijdende samenwerking dat voor een regio, zoals de EUREGIO, dat juist grenzen wil verleggen en streeft naar een 360 graden arbeidsmarkt, ontzettend belangrijk is. Om dit te bereiken zullen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals een expertisecentrum waar leraren advies kunnen krijgen om lesmodules op te zetten die de euregionale competenties bevorderen, een scholenmakelaar om partnerschappen tussen scholen aan beide zijden van de grens te creëren en het laten aansluiten van profielen van afgestudeerden op het bedrijfsleven, zodat zij over goede kwaliteiten, zoals het spreken van de buurtaal, beschikken om in een euregionale arbeidsmarkt te werken. Deze maatregelen zullen worden opgezet door de Duitse en Nederlandse projectpartners die bestaan uit Gemeente Enschede, DNL-contact, EUREGIO, Regio Achterhoek, Rijnland Instituut, ROC van Twente, Stadt Münster, Stichting Saxion en de WWU Münster.

Door de aandacht op het euregionaal onderwijs, profiteert het grensgebied van de acties die in het project worden uitgevoerd om jongeren al vroeg enthousiast te maken voor samenwerken over grenzen heen. De projectpartners hopen dan ook dat meer jongeren na hun afgeronde studie in het projectgebied blijven en een baan zullen vinden. Het project loopt tot het voorjaar van 2027.

Energie Booster

Dit project richt zich op de bijscholing van vakkrachten uit beroepsgroepen die zich met de energietransitie bezighouden. Er zijn tegenwoordig veel nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie beschikbaar, o.a. op het gebied van warmtepompen, zonne-energie, airco, opslag, smart homes en biogas. Deze technologieën kunnen inmiddels niet meer los van elkaar gezien worden. In de praktijk blijkt dat te weinig vakkrachten over de juiste kennis beschikken om de nieuwste technieken ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Het leidt er toe dat op kleinere schaal dan gewenst duurzame installaties worden geplaatst bij nieuwe gebouwen of renovatieprojecten. Om er voor te zorgen dat meer vakkrachten over de juiste kennis van duurzame technologieën beschikken, worden in het project verschillende cursusmodules ontwikkeld op basis van de meest actuele stand van de techniek. De groep vakkrachten die in staat is om installaties voor o.a. warmtepompen, zonnepanelen, restwarmte, biogassen en waterstof te realiseren, kan hierdoor vergroot worden. De projectpartners, waaronder de Handwerkskammer Münster, Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, ROC van Twente en Saxion gaan dit probleem grensoverschrijdend aanpakken, omdat aan beide kanten van de grens het thema duurzame energie nog niet voldoende is geïntegreerd in vakopleidingen. Daarnaast kan er grensoverschrijdend van elkaar geleerd worden, omdat het ene land met bepaalde technologieën verder is dan het andere land. Verder worden ook docenten opgeleid met nieuwe kennis.

Bij bedrijven is er een grote behoefte aan bijscholingscursussen voor medewerkers, omdat de vraag naar duurzame installaties enorm is gestegen. Ook vanwege de doelstellingen vanuit de overheid die zijn opgelegd om in de toekomst klimaatneutraal te zijn. Bedrijven zullen ook door de projectpartners actief benaderd worden om hun personeel verder op te leiden. Mede door conferenties en excursies zullen zij ook met elkaar in contact worden gebracht. Het project loopt tot de zomer van 2026. Naar verwachting zullen na de projectlooptijd ruim 2000 vakkrachten hebben deelgenomen aan een nieuwe cursusmodule.

Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

In het project wordt het actuele probleem rondom de huisvesting van arbeidsmigranten aangepakt. In het project gaan Nederlandse en Duitse overheden met ronde tafelbijeenkomsten samen op zoek naar manieren om een sterkere invulling te geven aan de regionale grensoverschrijdende aanpak bij de bestrijding van de uitbuiting van arbeidsmigranten in de grensregio. Het project zal lopen tot juni 2025.

Interreg-financiering

De Interreg-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de goedkeuring van de bovengenoemde projecten gaat € 2.688.305,21 uit dit fonds naar de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij met een waarde van € 1.152.130,82. Dit zijn Duitse en Nederlandse provincies en ministeries, waaronder de Provincies Overijssel en Gelderland aan Nederlandse zijde en aan Duitse zijde het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten en het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage van € 1.552.936,69.