Grenzen verleggen: Marouan, Jana en Jacob doen internationale ervaring op bij EUREGIO Youth

Via EUREGIO Youth zetten studenten Marouan, Jacob en Jana zich in voor onze grensregio. Om bestuurlijk-politieke ervaring op te doen, aan hun afstudeerproject te werken en omdat ze zelf grensganger zijn. “Er liggen zoveel kansen in deze mooie regio. Het is zonde als we die onbenut laten,” vertelt Saxion-student Marouan Moussi.

Zelf startte hij eind 2020 bij EUREGIO Youth, na het lezen van een oproep op de interne Blackboard-omgeving van Saxion. Marouan (23, te zien op de foto) is derdejaars student Bestuurskunde, woont in de grensstreek en wilde zijn bestuurlijke ervaring uitbreiden. Hij werd lid van de Youth Council, een commissie die het bestuurlijk-politieke werk van de EUREGIO dichter bij jongeren brengt, legt hij uit: “Wij staan in contact met de EUREGIO-bestuurders, zoals burgemeesters en raadsleden, draaien mee in de vergaderingen en laten op die manier als jongeren onze stem in de grensregio klinken. Zelf heb ik de portefeuille onderwijs & arbeidsmarkt en mobiliteit, waar ik over meedenk en -praat.”

Studenten uit de grensregio

Marouan was er vanaf het begin bij. Het project ging op initiatief van de EUREGIO in 2020 van start, waarna 2021 werd gebruikt om de verschillende onderdelen van EUREGIO Youth op te zetten. Zo ontstonden naast de Youth Council ook de Youth Battle en het Youth Lab, legt Ines Schell uit. Vanuit het Saxion-lectoraat Social Work was zij samen met een collega van het Grensland College betrokken bij de opbouw van EUREGIO Youth en de verschillende deelprojecten waar nu 14 studenten uit de grensregio aan deelnemen. “Niet alleen van Saxion, maar ook van de Universiteit Twente, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ook vanuit Duisburg en Münster doen studenten mee, al mag het aandeel Duitse deelnemers nog wel wat groeien,” vertelt ze.

Best of Both Worlds

Hoe groot is de inbreng en invloed van studenten op hun woon-, werk- en studie-omgeving? “Groter dan je denkt,” zegt Ines. “Dit is echt jongerenparticipatie op ooghoogte. De jongeren schuiven aan in expert-commissies en praten mee over onderwerpen als wonen, samenleven en duurzaamheid. De ideeën die zij inbrengen, vinden hun weg naar de EUREGIO-Raad, waar bestuurders vanuit de hele grensregio gezamenlijk besluiten nemen. De regio is sterk verbonden en er is grensverkeer over en weer, maar toch lopen ook jongeren tegen praktische verschillen aan, op het gebied van verkeersregels, treinverbindingen, verzekeringen, wonen en werk. Vanuit EUREGIO Youth denken zij mee over de manier waarop je die verschillen in de regio kunt overbruggen, of hoe zij juist gebruik kunnen maken van ‘the best of both worlds’, van de kansen die er juist in zo’n grensstreek zijn. Het geeft ze een brede blik.”

Grenzen verleggen_Marouan

Tweetalige podcast over de grensstreek

Dat geldt ook voor Jana Schemmer (19) die dagelijks fysiek danwel online de grens passeert voor haar studie Management, Society and Technology aan de Universiteit Twente. “Ik zag EUREGIO Youth voorbijkomen op social media, meldde me aan en ging aan de slag voor het Youth Lab en de Youth Council. Ik houd me onder andere bezig met duurzame ruimtelijke ontwikkeling en zie een duidelijke link met mijn studie. Eén van de leukste ervaringen is het opzetten van onze EUREGIO Stampodcast, waarin we met jongeren de overeenkomsten en verschillen in de grensstreek bespreken. We doen dat tweetalig. Best een uitdaging voor mij, maar ik ontdekte dat ik toch meer van het Nederlands begreep dan ik had verwacht.”

Link naar het Saxion-onderwijs

Een duidelijke connectie met het Saxion-onderwijs en onderzoek is er ook, vertelt Ines Schell. “De Youth Battle-groep organiseert jaarlijks een event waarbij jongeren uit de regio via scholen en verenigingen benaderd worden om het beste idee voor de grensstreek in te sturen. Het winnende idee wordt uitgewerkt en in de praktijk gebracht via de Youth Labs. We betrekken experts én het onderwijs hierbij.” Zo ontwikkelt Jacob van Veen (30), Saxion-student Creative Media and Game Technologies tijdens zijn afstudeerperiode bij het Saxion XR Lab mee aan een Serious Game. De game kan de banden tussen Duitse en Nederlandse jongeren versterken en biedt voorlichting over de grensregio: “Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid, maar woon al zes jaar In Duitsland. Daardoor voel ik me betrokken bij het onderwerp.”

Serious Game inzetten bij voorlichting op scholen

In de game, zo legt Jacob uit, mogen een Nederlandse en een Duitse klas beleid maken voor elkaar. Hoe ga je bijvoorbeeld gezamenlijk om met beleid rond vogelgriep, het woningtekort of aardbevingen door gaswinning? “In de game leren studenten met fictieve, maar realistische situaties dat samenwerking loont. ”De game kan ingezet worden in het onderwijs in de grensstreek, vult Ines aan. “De EUREGIO heeft een eigen communicatieafdeling en geeft vaak voorlichting op scholen over samenleven in de grensstreek. Zo’n Serious Game is een fantastisch middel waar jongeren mee aan de slag kunnen.”

Het Groene Grens Huus

Voor het winnende idee van de Youth Battle gaan Saxion-studenten van het StadsLab de komende maanden bovendien aan de slag met het ontwikkelen van het Groene Grens Huus: een huis op de grens van Nederland en Duitsland, waar jongeren en andere geïnteresseerden voorlichting kunnen krijgen over klimaatzaken. Bijvoorbeeld over hoe we aan weerszijden van de grens omgaan met waterkwaliteit en -beheer, windmolens en kernafval. “Beide landen hebben op dit gebied elk hun sterke punten en kunnen van elkaar leren. Dat biedt allerlei aanknopingspunten voor samenwerking. Voor  het Saxion-onderwijs starten hier vanaf februari opdrachten voor het StadsLAB. Zo hebben we de mogelijkheid studenten vanuit allerlei opleidingen met klimaatvraagstukken aan de slag laten gaan. Dat geldt ook voor studenten van andere deelnemende onderwijsinstellingen,” zegt Ines.

Blijvende samenwerking

Onder de paraplu van EUREGIO Youth moeten de verschillende gremia en onderwijs- en onderzoeksprojecten de komende jaren een duurzaam karakter krijgen. “Na deze opbouwende fase, zetten we met alle partners vanuit het openbaar bestuur, onderwijs en bedrijfsleven in op een blijvende samenwerking,” besluit Ines. “Jongeren denken nog te vaak dat de grensregio een gebied is waar iedereen weg wil, bij gebrek aan kansen. Langzaam maar zeker ontstaat het besef hoeveel kansen er hier juist aan weerszijden van de grens liggen. Bestuurders uit deze streek kunnen dat jongerenperspectief de komende jaren steeds sterker meenemen in hun besluitvorming. Om talent aan deze regio te blijven binden en jongeren actief te laten meedenken en -bouwen aan de plek waar ze eigenlijk ontzettend veel binding mee hebben.”

(Bron: Saxion Hogeschool – https://www.saxion.nl/nieuws/2022/01/grenzen-verleggen-marouan-jana-en-jacob-doen-internationale-ervaring-op-bij-de-euregio-youth)

Opname EUREGIO Stampodcast
Presentatie Serious Game