Een nieuwe groene en waterrobuuste inrichting van de Elsbeek in Hengelo

Bij een projectbezoek op 18 maart j.l. kwamen Duitse en Nederlandse partners uit het INTERREG-project Waterrobuuste Steden samen om het herstel van de Elsbeek in het centrum van Hengelo te bekijken. In het project werken de partners samen aan verschillende maatregelen, waarbij zij leren van elkaars ervaringen en kennis om steden waterrobuust te maken. Een onderdeel van het project was het bovengronds halen van de Elsbeek in Hengelo met als doel de stad te beschermen tegen wateroverlast en ter verbetering van de waterkwaliteit. Voorheen was er veel wateroverlast bij regen en door de Elsbeek weer de ruimte te geven verwacht de gemeente Hengelo de stad beter bestand te maken tegen grote hoeveelheden neerslag.

Jeroen Riekert van Waterschap Vechtstromen

Het project is in nauwe samenwerking uitgevoerd met de gemeente Hengelo, Waterschap Vechtstromen, de Duitse Stadt Münster en omwonenden. Al in een vroeg stadium werden de zogenoemde ‘’Buren van de Elsbeek’’ betrokken bij het project. “Het is belangrijk om te denken in termen van belangen en niet in termen van problemen. Wat is uw belang, wat is mijn belang, dat leidt uiteindelijk tot een beter plan”, licht Jeroen Riekert van Waterschap Vechtstromen toe. Vertegenwoordigers van betrokkenen in de omgeving werden daarom gevraagd om een klankbordgroep te vormen samen met de projectleiders, waarin afspraken werden gemaakt. Hierdoor werd het o.a. mogelijk gebruik te maken van private gronden, zoals een gedeelte van de parkeerplaats van woningbouwvereniging Welbions. Op hun beurt hebben zij ook maatregelen opgestart om werknemers te stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan. Ook bezochten scholieren van de nabijgelegen school, het C.T. Stork College, tijdens een excursie de bouwplaats en werden zij geïnformeerd over de integrale aanpak van het project.

Inmiddels zijn delen van de bouwwerkzaamheden afgesloten en worden verdere plannen uitgevoerd om de Elsbeek weer in natuurlijke vormen door de stad te laten stromen. Daarnaast wordt de omgeving aantrekkelijker ingericht met meer bomen en planten langs de beek. Ook maakten enkele omwonenden van de gelegenheid gebruik door zelf vlonders in hun tuin aan het water aan te leggen die voor meer ‘’gezelligheid’’ zorgen.

Bij het projectbezoek reageerden de aanwezigen enthousiast op de nieuwste ontwikkelingen. In het project Waterrobuuste Steden werken naast de al genoemde partners ook Waterschap Rijn en Ijssel en de steden Bocholt en Zutphen mee aan verschillende maatregelen om het grensgebied waterrobuust te maken. Een praktische samenwerking, omdat de partners te maken hebben met dezelfde uitdagingen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in beide landen goed zichtbaar in de vorm van waterextremen, zoals overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Om verantwoord om te gaan met verstedelijking, waterbeheer en klimaatverandering is het belangrijk dat het bebouwde gebied zo goed mogelijk kan omgaan met deze extremen. Dit betekent water vasthouden in droge tijden en in perioden met veel neerslag in staat zijn om het overtollige water op te kunnen vangen. Het grensoverschrijdende project loopt nog tot de zomer van 2022. Op 19 mei wordt een afsluitend symposium georganiseerd, waarbij de Duitse en Nederlandse partners de uitgevoerde maatregelen, waaronder de nieuwe Elsbeek, zullen presenteren.

Het INTERREG V – project ‘’Waterrobuuste Steden’’ wordt gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunen het Wirtschaftsministerium van Noordrijn-Westfalen, de provincies Gelderland en Overijssel en de deelnemende steden en gemeenten en waterschappen het project.