Toegevoegde waarde van samenwerking

Brenda Koopman van Waterschap Vechtstromen en Berthold Reloe van de stad Münster is gevraagd naar hun ervaringen met de Nederlands-Duitse samenwerking en hun beoordeling van de waarde van INTERREG-projecten. In antwoord op de eerste vraag over de toegevoegde waarde van het project “Waterrobuuste steden” zegt Berthold Reloe dat het project helpt om kwesties als klimaatverandering samen met de Nederlandse buren aan te pakken, aangezien zij met dezelfde problemen te maken hebben. Brenda Koopman is het daarmee eens, water en klimaat houden zich niet aan landsgrenzen. Omdat Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel grenswaterschappen zijn is samenwerken met Duitse collega’s logisch. Berthold Reloe benadrukt ook dat een dergelijk project bijdraagt tot de uitwisseling van ervaringen, bijvoorbeeld op het gebied van burgerparticipatie. Brenda Koopman is het daarmee eens en zegt dat de verschillende benaderingen van Nederland en Duitsland de samenwerking interessant maken. Zij benadrukt ook te kunnen leren van de Duitse partnersteden Bocholt en Münster.

Water weer hoger op politieke agenda’s

De stad Münster heeft een strategie ontwikkeld om het thema water weer bovenaan de politieke agenda’s te plaatsen. Het thema water krijgt meer aandacht van politici wanneer zij het koppelen aan aanpassingen aan de effecten van het veranderende klimaat. Daardoor blijven problemen zoals waterschaarste door droogte of overstromingen door hevige regenval in beeld. Brenda is zeer geïnteresseerd in de strategie van de stad Münster, omdat ook de Nederlandse waterschappen de thema’s water en aanpassing aan klimaateffecten op de politieke agenda’s van de steden willen zetten, o.a. vanwege de nieuwe Omgevingswet in Nederland. Berthold benoemt dat steden grote veranderingen ondergaan, onder meer door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering. Dergelijke grote veranderingen staan niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland voor de deur, zodat het zinvol is om ideeën te blijven uitwisselen.

Waterschap_Vechtstromen_Stad_Münster_-_Brenda_Koopman_1_-_©Waterschap_Vechtstromen

Brenda Koopman © Waterschap Vechtstromen

Waterschap_Vechtstromen_Stad_Münster_-_Berthold_Reloe_2_-_©Waterschap_Vechtstromen

Berthold Reloe © Waterschap Vechtstromen

Samenwerking is waardevol

Op de vraag wat de samenwerking zo waardevol maakt, zegt Brenda Koopman dat zij vaak meer op elkaar lijken dan zij had verwacht. Zo betrekken zij beide burgers bij hun projecten, maar op verschillende manieren, wat de uitwisseling zo interessant maakt. Berthold Reloe zegt ook dat de doelstellingen vaak dezelfde zijn, maar dat beide landen verschillende manieren kiezen om ze te bereiken. Hij vindt het jammer dat hij niet al 20 jaar geleden op deze manier met zijn Nederlandse collega’s heeft genetwerkt. Hij acht het zeer waardevol dat Duitse en Nederlandse collega’s elkaar en de verschillende manieren van werken leren kennen. Bovendien zeggen beiden dat de excursies naar het buurland en de onderlinge uitwisseling ter plaatse de grensoverschrijdende samenwerking bijzonder boeiend maken. Beiden hopen dat zij elkaar binnen niet al te lange tijd weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Toekomstige uitwisseling

Op de vraag welke lessen uit dergelijke INTERREG-projecten kunnen worden getrokken, antwoordt Berthold dat dergelijke projecten de basis vormen voor verdere samenwerking. De toegevoegde waarde van een dergelijk project blijkt ook na afloop, als de projectdeelnemers contact blijven houden. Beiden zijn het erover eens dat niet alleen het opbouwen van een netwerk, maar ook het in contact blijven na het project van essentieel belang is voor een jarenlange goede samenwerking. Nu zij contacten hebben in het buurland en weten wie zij waarvoor moeten benaderen. Brenda Koopman voegt hieraan toe dat het mooi zou zijn als het INTERREG-project de steden niet alleen waterrobuust, maar ook waterbewust zou maken.

Het INTERREG V – project ‘’Waterrobuuste Steden’’ wordt gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunen het Wirtschaftsministerium van Noordrijn-Westfalen, de provincies Gelderland en Overijssel en de deelnemende steden en gemeenten en waterschappen het project. Het interview werd door de leadpartner van het Project, Waterschap Vechtstromen, uitgevoerd.

Waterschappen_Rijn_en_Ijssel_Vechtstromen_Stad_Bocholt_Stad_Münster_Gemeente_Hengelo_(Ov.)_Gemeente_Zutphen_-_Projectpartner_INTERREG_Waterrobuste_Städte_-_Projectvergadering_februari_2020_3_-_©INTERREG_Deutschland-Nederland

Projectmeeting februari 2020 © INTERREG Deutschland-Nederland