X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Verbinding tussen Twente- en Mittellandkanaal blijkt niet haalbaar

Kosten-baten-analyse voor de aanleg van een TMK levert negatief resultaat op

De aanleg van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland is vanuit een regionaal financieel-economisch perspectief niet haalbaar. Dit blijkt uit een quick scan onderzoek in opdracht van EUREGIO en tien betrokken partners. De kosten voor de aanleg van de ongeveer 50 km lange verbinding wordt in de quick scan geschat op €1,2 tot €1,3 miljard, terwijl de geschatte baten tot 2060 slechts 18% van deze investering zijn. Studies uit 1994 en 2004 van het Rijk leverden ook een negatieve kosten-baten uitkomst op, maar die verhouding was toen iets positiever. De negatievere uitkomst in het quick scan onderzoek komt door de hogere kosten van de aanleg van een verbindingskanaal en lagere prognoses voor de groei van het goederentransport.

Het onderzoek gaat uit van een situatie dat het kanaal in 2035 gereed is, met een prognose tot 2060. De twee onderzochte tracés zijn overgenomen van een eerdere studie. De batenanalyse omvat mogelijke effecten op de binnenscheepvaart, de regionale arbeidsmarkt en het milieu. Terwijl deze baten positief zijn, zijn de verwachte investeringskosten hoger. Het belangrijkste effect van een verbindingskanaal is de verkorting van de binnenvaartroute van Nederland naar Duitsland met 40 km in vergelijking met de ten zuiden gelegen Wesel-Datteln-route. Dit zou transport- en personeelsbesparingen voor de rederijen betekenen en tegelijkertijd milieuoverlast en de uitstoot van CO2 verminderen.

Groei vervoer in regio
Prognoses stellen dat het personen- en goederenvervoer in de komende decennia jaarlijks met 1,4% stijgen. De snelweg A1 en de Duitse A30 zitten momenteel al bijna aan hun capaciteitsgrenzen. De bouw van de Tweede Maasvlakte van de Rotterdamse haven zal deze groei verder versterken. Ook vanwege maatschappelijke redenen is er aanleiding om het goederenvervoer van spoor- naar waterwegen te verschuiven. Voor de EUREGIO, de provincies Overijssel en Gelderland, Regio Twente en andere Nederlandse en Duitse partners was het daarom van groot belang om de haalbaarheid van een verbinding te laten onderzoeken. Het onderzoek werd gesubsidieerd door het Europees INTERREG IV A-programma.

TEN-T Corridor2
Het Twentekanaal en het Mittellandkanaal liggen beide op de tweede Europese kerncorridor. Dit is één van de tien kerncorridors in het kader van het TEN-T-programma en loopt van Warschau, via Twente/EUREGIO, naar Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste verkeersinfrastructuur in deze kerncorridors moet, met EU-subsidiegelden, tot 2030 volledig zijn aangelegd en verbeterd. Het Europese TEN-T-programma richt zich in het kader van CO2-vermindering, duurzame en multimodale logistieke oplossingen onder andere op de binnenscheepvaart. Het doel van TEN-T is de Europese verkeersinfrastructuur verder te versterken waardoor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van regio’s worden verbeterd.

Naast de verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal, die nu niet haalbaar blijkt te zijn, worden er binnen het Corridor2-project verdere mogelijkheden ter verbetering van het Oost-West-verkeer onderzocht en ontwikkeld. Om deze redenen hebben EUREGIO, de provincies Overijssel en Gelderland, Regio Twente en andere partners het initiatief genomen voor internationale samenwerking in het hele gebied en als Corridor2 in 2014 in het TEN-T programma van de EU opgenomen te worden. In het kader van Corridor2 blijft de verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal vanwege de corridorbrede perspectief een punt van aandacht.