Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Structurele basis voor Grensoverschrijdend Politieteam

Betrokken overheden ondertekenen in Enschede intentieverklaring voor voortzetting

GRONAU/ENSCHEDE, 28 maart 2014  – Op 28 maart 2014 kwamen in Enschede alle overheden, die betrokken zijn bij het Nederlands-Duitse project “Grensoverschrijdend Politieteam” (GPT), bijeen om de voortzetting van dit Europese project door middel van ondertekening van een intentieverklaring te bevestigen. Het GPT is gedurende vijf en een half jaar gesubsidieerd uit het INTERREG-programma van de EU. Deze subsidiëring eindigt per 31 maart 2014.

Deelnemers aan het GPT zijn de Koninklijke Marechaussee District Noord-Oost, de Politie Oost-Nederland, de Bundespolizeidirektion Hannover, de Kreispolizeibehörde Borken en de Polizeidirektion Osnabrück. Deze speciale eenheid, werkend onder één dak en geleid door een coördinator, zorgt voor meer veiligheid in de grensregio’s. Over de voortzetting van het GPT-project zei de vertegenwoordigende Polizeipräsident Witthaut: “Het succesvolle werk van het Grensoverschrijdende Politieteam langs de Europese binnengrens laat ziet dat deze vorm van politiesamenwerking van groot belang is voor de misdaadbestrijding. Alle betrokken overheden zijn het erover eens dat dit innovatieve project moet worden voorgezet.”De Nederlandse en Duitse politiefunctionarissen hebben de tijd goed gebruikt en 24 aanbevelingen opgesteld, die aan een verdere verbetering van de efficiëntie van het GPT moeten bijdragen. Onder andere zouden de grensoverschrijdende politiepatrouilles sterker dan tot nu toe geïntegreerd moeten worden in de reguliere politietaken. Het GPT zou bijvoorbeeld ertoe kunnen bijdragen dat de samenhang tussen delicten, die aan verschillende zijden van de grens zijn begaan, aan het licht komt.

De ca. 20 politiemensen van het GPT treden jaarlijks in ca. 1.900 gevallen op. Veel voorkomende delicten zijn woninginbraak, drugssmokkel en illegale migratie. In ca. twee derde deel van de gevallen gaat het om de vervolging van misdaden en overtredingen, een derde deel betreft preventie. “Nog belangrijker dan het aantal gevallen is het feit dat men in staat is in grensoverschrijdende situatie onmiddellijk op te treden”, zo verklaart projectleider Martin Piepmeyer van de Polizeidirektion Osnabrück de meerwaarde van het GPT. De patrouilleauto’s zijn bezet met zowel een Duitse als een Nederlandse politiefunctionaris en hoeven aan de grens niet te stoppen. Zodra de grens wordt overgestoken, draagt de ene politiemedewerker de leiding op zijn collega over. “De sterke aanwezigheid van het GPT in het grensgebied van de EUREGIO leidt ook tot verdringingseffecten in de misdaadwereld”, aldus Piepmeyer. Criminelen weken uit naar andere, minder gecontroleerde gebieden. Daarom vindt hij het verheugend dat in 2012 ook een GPT is opgericht in Bad Nieuweschans/Bunde naar het voorbeeld van het GPT in Bad Bentheim.

Op 1 juni 2008 begon de subsidiëring van het “Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim” (GPT) uit het Europese subsidieprogramma INTERREG IV A. De EUREGIO in Gronau/Enschede ondersteunde dit project. Ter gelegenheid van een startbijeenkomst in De Lutte op 26 november 2008 ondertekenden alle projectpartners officieel de bij het project behorende samenwerkingsovereenkomst. De EUREGIO-leden werden overtuigd door het innovatieve karakter van de grensoverschrijdende samenwerking en het duurzame karakter van de beoogde binationale activiteiten. Het GPT Bad Bentheim was destijds het eerste geïnstitutionaliseerde en op een langdurige samenwerking gerichte, puur operationeel werkende politieteam dat langs een Europese binnengrens zonder praktische belemmeringen de criminaliteit kon bestrijden. Ook vanwege de bundeling van competenties op het gebied van cultuur, taal en recht c.q. de uitwisseling van informatie is het GPT een echte aanwinst voor wat betreft een gezamenlijke efficiënte taakvervulling.

Het project “Grensoverschrijdend Politieteam”wordt gecofinancierd in het kader van het INTERREG IV A-programma “Deutschland-Nederland” met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsmede van de Niedersächsiche Staatskanzlei, het ministerie van economische zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.